Logo01

DORADZTWO ZAWODOWE, KIEROWANIE ROZWOJEM I COACHING

Dzial_01
O studiach

Opis

Celem Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, coacha i/lub specjalisty ds. kierowania rozwojem pracowników

Adresaci

Celem Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, coacha i/lub specjalisty ds. kierowania rozwojem pracowników

Cel studiów

Celem Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, coacha i/lub specjalisty ds. kierowania rozwojem pracowników
Dzial_03
Informacje organizacyjne

Termin uruchomienia studiów

 
​Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 r.).

Termin zapisów na studia

      Rekrutacja na V edycję studiów: od 1 czerwca 2014 r.

Czas realizacji

 
studia dwu-semestralne
 
organizacja zjazdów:
​Zajęcia prowadzone będą w soboty (częściowo także w niedziele - około 3-4 spotkań w toku studiów), przeciętnie dwa razy w miesiącu.
Dzial_05
Warunki przyjęć, realizacji i zakończenia

tryb naboru:

 

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty oraz złożenie w sekretariacie studiów kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

 

Przewidywana liczba miejsc: około 35 osób.

 

Dobór przedmiotów do programu studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że od słuchaczy nie wymagamy wykształcenia ekonomicznego. Wśród słuchaczy mamy absolwentów kierunków ekonomicznych, ale także wielu absolwentów kierunków humanistycznych, technicznych i innych, pracowników przedsiębiorstw, instytucji publicznych (centralnych i lokalnych), organizacji pozarządowych, menedżerów i właścicieli firm, przedstawicieli instytucji rynku pracy, środowisk szkolnych, tzw. „wolnych strzelców” ( w tym coachów, doradców zawodowych, specjalistów z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim) pragnących rozwijać swoje kompetencje z tematyki studiów, jak i osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność w obszarach związanych z zarządzaniem kompetencjami, doradztwem zawodowym, coachingiem i kierunkach pokrewnych.

 

Istnieje możliwość ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych przez powiatowe urzędy pracy (dotyczy osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy; szczegóły na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy).

wymagane dokumenty:

 

podanie o przyjęcie na studia,

ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH (plik PDF lub plik RTF),

życiorys,

odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dyplomu licencjata lub magistra),

wypełniony kwestionariusz osobowy,

2 fotografie,

dowód wpłaty czesnego na konto uczelni,

w przypadku płatności w ratach – oświadczenie terminie wpłaty drugiej raty,

numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione,

informacja o płatniku faktury,

oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez SGH danych osobowych.

 

zasady realizacji studiów:

 

​W semestrze pierwszym studenci uczestniczyć będą przede wszystkim w wykładach, konwersatoriach i warsztatach.

 

Elementem nowatorskim zwiększającym jakość procesu dydaktycznego będzie to, iż zajęcia w semestrze drugim będą miały w dużej części charakter warsztatów i treningów realizowanych w mniejszych grupach. Dodatkowo słuchacze będą mieli okazję doskonalić umiejętności pracy zespołowej, wymieniać się doświadczeniami oraz nawiązać kontakty, które – jak pokazuje nasze doświadczenie – procentują w dalszej karierze zawodowej.

warunki ukończenia studiów:

 

​Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching będzie udział w zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej. Praca będzie miała charakter projektu i składać się będzie z następujących elementów:

 

zagadnienia teoretyczne wraz z prezentacją literatury, obejmującą tematykę pracy,

opis projektu,

prezentacja multimedialna projektu.

 

Projekty opracowane mogą być indywidualnie lub maksymalnie w zespołach dwu-osobowych.

Obrona pracy (prezentacja projektu) będzie miała charakter publiczny.

Dzial_02
Czesne

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (w przypadku płatności w ratach:I rata 3500 zł  przy złożeniu dokumentów; II rata 3000 zł płatna do 30 stycznia 2015 r.). Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych (w tym książek i czasopism), a także wydania świadectwa ukończenia studiów.

Konto bankowe

:: Nr konta bankowego dla edycji V :: 83 1240 6960 5005 0601 0115 0005 W tytule płatności: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności) oraz dopisek: 500-06-0115
Dzial_04
Program studiów

język wykładowy:

  • polski

program studiów:

 

​Ramowy program zajęć:

 

BLOK I

a. Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje – konwersatorium

b. Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy – konwersatorium

c. Kompetencje przyszłości – oczekiwania pracodawców – konwersatorium

d. Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców (pracujący, bezrobotni, niepełnosprawni itd.) – konwersatorium

 

BLOK II

a. Metody rekrutacji i selekcji, czyli jak zdobyć ciekawą pracę – konwersatorium, warsztaty

b. Kierowanie karierą – konwersatorium

c. Zarządzanie talentami – konwersatorium

d. Zarządzanie rozwojem – od planowania do oceny efektywności – wykład, warsztaty

 

BLOK III

a. Narzędzia diagnozy kompetencji – warsztaty

b. Identyfikacja luki kompetencyjnej – warsztaty

c. Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem – warsztaty

d. Coaching – efektywna metoda rozwoju kompetencji – wykład, warsztaty

e. Planowanie i organizowanie coachingu – warsztaty

f. Kompetencje profesjonalnego doradcy zawodowego, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem – trening

 

BLOK IV

a. Warsztaty skutecznej komunikacji interpersonalnej – warsztaty

b. Trening radzenia sobie ze stresem – trening

 

BLOK V

a. Seminaria dyplomowe

b. Prezentacja prac projektowych (knowledge sharing)

 

Część programu może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań i potrzeb uczestników studiów.

 

Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin dydaktycznych.

wykładowcy:

 

​Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych dydaktyków – praktyków biznesu (zajmujących się m.in. doradztwem zawodowym, coachingiem, zarządzaniem rozwojem kompetencji). Wykładowcami będą pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także osoby współpracujące z uczelnią, posiadające duże doświadczenie praktyczne, dydaktyczne oraz naukowe.

Dzial_06
Zapraszamy!

Kierownik studiów

 
Danilewicz Dariusz (3) - Kopia
 
dr Dariusz Danilewicz
EMAIL_icon e-mail
dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
5012865435

Sekretarz studiów

 
 e3d7b146001fab5e4efdec35
 
Ewa Radziwiłłów
EMAIL_icon e-mail
ewa.radziwillow@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
225649230
Sekretariat studiów:
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 116, I piętro
02-513 Warszawa